VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Siklienka s.r.o.
Mierová 111
821 05 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35 771 682
IČ DPH: SK 2020244281
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 19548/B

Obchodná a výrobná divízia:

Lipoelastic a.s.
Vrbenská 887
757 01 Valašské Meziříčí
ČESKÁ REPUBLIKA
FAX: +420 571 116 333
www.lipoelastic.cz

1) Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.eshop.lipoelastic.sk, ktorého prevádzkovateľom je Siklienka s.r.o., so sídlom Mierová ul. 111, Bratislava 821 05, IČ: 35 771 682, zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava I, vložka č.  19548/B, email: info@lipoelastic.sk, telefón: 00 421 2 4342 6288

Prevádzkovateľ je platcom DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

2) Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

3) Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.eshop.lipoelastic.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo/obrázok "Košík". Po ukončení nakupovania zvolí zákazník "Košík", skontroluje jeho obsah, vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (meno, priezvisko, adresa, e-mail a pod.) a zvolí si spôsob platby. Objednávku odošle kliknutím na tlačidlo „Dokončenie objednávky“. V prípade zvolenia platby kartou prostredníctvom služby CardPay bude kupujúci prepojený na portál Tatra banky určený pre on-line platbu kartou.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.eshop.lipoelastic.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdí aktívnym kliknutím pred odoslaním objednávky.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.eshop.lipoelastic.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

4) Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, prepravné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

5) Platobné podmienky

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby:

-          na dobierku

-          platba kartou prostredníctvom CardPay

6) Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti REMAX.

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Doručenie tovaru s dostupnosťou na sklade je zvyčajne realizované do 3 pracovných dní odo dňa prijatia/potvrdenia objednávky predávajúcim. Doručenie tovaru na objednávku je zvyčajne realizované do 14 pracovných dní odo dňa prijatia/potvrdenia objednávky predávajúcim.

Cena prepravného a balného je 6, 50 EUR s DPH.

Pri objednávke nad 100 EUR s DPH je prepravné a balné zdarma.

V prípade expresného doručenia tovaru, ktorý momentálne nie je na sklade a zákazník trvá na doručení do 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, je poštovné 21, 50 EUR s DPH.

Na vyžiadanie je možné zvoliť si doručenie tovaru do 10.00 alebo do 12.00. Takéto doručenie je však možné len v niektorých mestách na Slovensku a je spoplatnené podľa platného cenníka prepravcu.

7) Výhrada dodania

Dodanie tovaru sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

8) Neprevzatie tovaru

Ak kupujúci neprevezme a nezaplatí objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s plnením  plynúcim zo zmluvy, najmä náklady spojené s vybavením objednávky a odoslaním tovaru.

9) Výmena tovaru

Pre kompresívne podprsenky a návleky:

Kupujúci má právo na výmenu tovaru z dôvodu nesprávne zvolenej veľkosti. O zámere vymeniť tovar kupujúci najprv predávajúceho informuje (e-mailom alebo telefonicky). Nepoškodený a neznečistený tovar v pôvodnom balení a so všetkými pôvodnými súčasťami (vrátane štítkov na produkte, príbalovej brožúry) musí potom kupujúci zaslať späť na adresu predávajúceho do uplynutia 14 dní odo dňa prijatia zásielky. Po doručení predávajúci tovar skontroluje a ak zistí, že je tovar nepoškodený, neznečistený a so všetkými pôvodnými súčasťami, následne zašle kupujúcemu tovar na výmenu. Vzhľadom k tomu, že ide zo strany predávajúceho o nepoškodený tovar, ktorý predávajúci poslal kupujúcemu na základe jeho objednávky, náklady na dopravu spojené s touto výmenou hradí kupujúci.

Pre produkty na liečbu jaziev:

Kupujúci má právo na výmenu tovaru z dôvodu nesprávne zvoleného rozmeru. O zámere vymeniť tovar kupujúci najprv predávajúceho informuje (e-mailom alebo telefonicky). Nepoškodený a neznečistený tovar v pôvodnom neotvorenom balení musí potom kupujúci zaslať späť na adresu predávajúceho do uplynutia 14 dní odo dňa prijatia zásielky. Po doručení predávajúci tovar skontroluje a ak zistí, že je tovar nepoškodený a neznečistený, rovnako ako jeho balenie, následne zašle kupujúcemu tovar na výmenu. Vzhľadom k tomu, že ide zo strany predávajúceho o nepoškodený tovar, ktorý predávajúci poslal kupujúcemu na základe jeho objednávky, náklady na dopravu spojené s touto výmenou hradí kupujúci.

10) Zrušenie objednávky

Kupujúci môže zrušiť objednávku bez akejkoľvek sankcie na základe dohody s predávajúcim do 24 hodín odo dňa objednania a to prostredníctvom elektronickej pošty na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo telefonicky na tel. čísle
+421 2 4342 6288.

11) Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

12) Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, pokiaľ nejde o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

13) Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci (pri predávanom použitom tovare má kupujúci právo na primeranú zľavu), alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jeho odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie zašle spotrebiteľ tovar riadne vyčistený/vypraný, aby neboli pracovníci manipuláciou s tovarom ohrození biologickou alebo inou kontamináciou. Tovar je nutné zaslať v pôvodnom balení. Tovar musí byť ďalej zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s vyplneným reklamačným/výmenným formulárom s konkrétnym popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (faktúrou, prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu:
Siklienka s.r.o.
Mierová 111
82105 Bratislava
Slovenská Republika
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
Telefón: +421 2 4342 6288

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame tovar poistiť.

14) Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nemusí však predtým, ako je predávajúcemu doručený tovar) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie, a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu sídla:
Siklienka s.r.o.
Mierová 111
821 05 Bratislava, Slovenská Republika
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: +421 2 4342 6288

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom e-mailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že tovar nevyhovuje predstavám spotrebiteľa (nesedí veľkosť, farba, prevedenie), má spotrebiteľ nárok na vrátenie tovaru v rámci zákonnej lehoty. Tovar musí byť nenosený, nepoškodený a neznečistený, v pôvodnom balení a so všetkými pôvodnými súčasťami (vrátane štítkov na produkte, príbalovej brožúry). V opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia, okrem plnení prijatých na realizáciu doručenia tovaru spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený započítať si pohľadávku voči kupujúcemu, a to tak, že mu bude vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

15) Ochrana osobných údajov

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) e-mailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym zakliknutím „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami“ pred odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

16) Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.
ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

17) Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27,odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170.

18) Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.eshop.lipoelastic.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 28.07.2016.

Na stiahnutie: